Regulering av velferd hos sau i Norge: ulike verdiverdener - ulike forståelser av velferd

Forfattere

  • Unni Kjærnes Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Virginie Amilien Høgskolen i Oslo og Akershus

Emneord (Nøkkelord):

dyrevelferd, sau, Norge, konvensjonsteori, regulering

Sammendrag

I offentligheten framstår norsk sauehold som naturlig og nesten økologisk, med nærmest ideell dyrevelferd. Internt i bransjen legges mindre vekt på naturlighet, mer på teknisk-økonomiske uttrykk for velferd, ofte knyttet til produktkvaliteter. Generelt er det lite diskusjon rundt hvordan dyra har det helt konkret, til tross for en dyrevelferdslov som legger vekt på nettopp det. På grunnlag av flere studier av sauens velferd spør vi i denne artikkelen hvorfor det er slik? Med et konvensjonsteoretisk perspektiv finner vi at forventninger om dyrevelferd utvikles innenfor bestemte verdiverdener som setter rammer for forståelsen og som begrenser en mer problematiserende diskusjon. Ar-tikkelen gir først en kort introduksjon til vår teoretiske og begrepsmessige tilnærming, etterfulgt av en beskrivelse av de empiriske studiene. Vi under-søker forståelser eller konvensjoner for dyrevelferd blant ulike aktører. I en avsluttende diskusjon tar vi opp hvordan disse konvensjoner ikke bare står i motstrid, men også hvor lite samarbeid det er om utvikling av felles konven-sjoner, spesielt innenfor markedets og den industrielle verdiverden. Legitimeringen skjer hovedsakelig ut fra en nokså abstrakt og idealisert for-ståelse, mer eller mindre løsrevet fra aktørenes konkrete handlingsmåter og erfaringer. Dermed får forventninger og begrunnelser leve side om side og kanskje også utvikle seg i forskjellige retninger.

Nedlastinger

Publisert

2016-08-29

Hvordan referere

Kjærnes, U., & Amilien, V. (2016). Regulering av velferd hos sau i Norge: ulike verdiverdener - ulike forståelser av velferd. Sosiologi I Dag, 46(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1282

Utgave

Seksjon

Artikler