Døtre i skvis mellom arbeid og foreldreomsorg – er det noen sammenheng mellom omsorgs- forpliktelser og sykefravær?

Karin Hamre, Elisabeth Ugreninov

Sammendrag


Tema for denne artikkelen er sammenhenger mellom kvinners yrkesaktivitet, omsorgsforpliktelser og sykefravær. Tidligere forskning om betydningen av omsorgsforpliktelser for kvinners sykefravær har i hovedsak dreid seg om kvinner med små barn, og har i liten grad inkludert omsorgsforpliktelser opp -over i generasjonsrelasjonen, dvs. voksne barns omsorg for gamle foreldre. I denne artikkelen utvider vi ”dobbeltarbeidshypotesen” ved å inkludere flere omsorgsrelasjoner enn det som er blitt gjort tidligere. Vi antar at det å ha om-sorg for barn og foreldre samtidig og i kombinasjon med høy yrkesaktivitet gir høyere sannsynlighet for sykefravær og varigheten på sykefraværet, sammenliknet med det å ha omsorg for kun barn, kun aldrende foreldre eller ingen av delene. Analysene, som er basert på data fra den norske LOGG easy-to-use 2007/2008 undersøkelsen, gir delvis støtte til denne antakelsen. Det er først når vi studerer høy yrkesaktivitet blant kvinner som har minst ett syke-fravær at sammenhengen mellom typer av omsorgsforpliktelser og lengden på sykefraværet blir tydelig. Kvinner som jobber 28 timer eller mer i uken kom-binert med dobbeltomsorg, dvs. som har både barn og foreldre med omsorgs-behov, har signifikant lengre sykefravær enn kvinner med kun barneomsorg, kun omsorg for foreldre eller ingen av delene.

Emneord (Nøkkelord)


omsorg; generasjoner; sykefravær; kjønn; dobbeltarbeidshypotesen; rolleteori

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.