Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: om implementeringen av IPLOS

Karen Christensen

Sammendrag


I 2006 ble et nytt pleie- og omsorgsregister implementert i norske kommuner.àHensikten var å basere fremtidige velferdspolitiske beslutninger om velferdstjenesteràfor eldre og funksjonshemmede på dokumentert statistisk kunnskap.àSystemet kalles IPLOS: Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Det er konstruertàsom et pseudonymt register som inneholder informasjon primært omàindividers behov for bistand og de pleie- og omsorgstjenester de er tildelt. Artikkelenàpresenterer IPLOS som et aktuelt forsøk på å styre velferdstjenester,àog anvender ulike typer implementeringsteorier til å synliggjøre sentraleàaspekter ved IPLOS mellom idé og praksis. Mens et top-down-perspektivàsynliggjør velferdstjenestekonteksten IPLOS er en del av, viser et bottom-upperspektivàulike tolkninger samt motstand mot IPLOS blant brukere, organisasjoneràog forskere. Artikkelen peker på nødvendigheten av å anvendeàet synteseperspektiv på implementering for å forklare den grunnleggendeàspenningen som IPLOS avspeiler mellom et nasjonalt behov for standardisertàinformasjon om velferdstjenester på den ene siden og praksisfeltets møte medàden enkelte borgers velferdsbehov på den andre siden. Artikkelen utgjør etàbidrag til diskusjonen om kompleksiteten ved nye velferdsstyringsforsøk.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.