NAMN OG NEMNE

Nyeste utgave

Vol 38 (2021)
Publisert januar 14, 2022

Namn og Nemne, tidsskrift for norsk namnegransking, blir gjeve ut ein gong i Året av Norsk namnelag. Medlemmer av Norsk namnelag får tidsskriftet fritt tilsendt.

 

Manuskript og fårespurnader til Ivar Berg, NTNU, Institutt for språk og litteratur, 7491 TRONDHEIM. Send e-post.

I Namn og Nemne blir det publisert vitskaplege namneartiklar av ulikt slag. Her er artiklar om einskilde namneklassar, namnetolkingar, namngjeving, normering av namn, namneteoretiske spørsmål, etymologiske problemstillingar, busetjingshistorie og namn, namn og kulturhistorie osb. I tidsskriftet finst det også namnefaglege diskusjonar og kommentarar til aktuelle namnespørsmål. Kvart hefte har óg meldingar av viktig norsk og nordisk namnelitteratur.

Frå og med 2017 er artiklane som blir publiserte i Namn og nemne lisensierte under Creative Commons lisens CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Hele nummeret
PDF
Vis alle utgavene