Bebyggelsenamnens dynamik. Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11–12 maj 2017
PDF

Hvordan referere

Wahlberg, M. (2020). Bebyggelsenamnens dynamik. Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11–12 maj 2017: Red. av Kristina Neumüller & Elin Pihl (huvudred.), Sofie Laurine Albris & Jesper Hansen. (NORNA-rapporter 97.). NAMN OG NEMNE, 37, 8. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1918

Sammendrag

NORNA:s 47:e symposium var ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning. Genom temat bebyggelsenamnens dynamik ville arrangörerna rikta uppmärksamheten mot olika typer av förändringar i bebyggelsenamnsskicket från äldsta tid till i dag och mot hur bebyggelsenamnen samspelar med andra typer av namn som naturnamn och ägonamn. I volymen, som endast finns i digital version, återges sju av symposiets bidrag. Av dessa rör sex rurala namn med tonvikt på förhistorisk tid och medeltid, medan ett behandlar namn i modern stadsmiljö.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.