Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013.

Aud-Kirsti Pedersen

Sammendrag


Temaet innovasjonar i namn og namnemønster blir belyst i 20 artiklar av 23 forfattarar som skriv om  både personnamn, stadnamn og andre namn. Ni artiklar handlar om personnamn, seks om stadnamn, ein ar-tikkel er ei innføring i litterær onomastikk, og ein annan presenterer teori frå kognitiv lingvistikk og viser korleis teorien kan utnyttast in-nanfor namnegransking. Tre artiklar handlar om andre namn (båtar, fly, selskapsdyr). Det geografiske området for namnetilfanget i artik-lane er frå dei nordiske landa og Tyskland. Både historiske og samti-dige språkforhold blir behandla, men dei fleste artiklane handlar om materiale frå notida. Nokre av artiklane har ei meir teoretisk og drøf-tande innretning. Dei fleste av artiklane er skrivne på svensk, fire er skrivne på bokmål, to på nynorsk, to på engelsk og berre éin er skriven på dansk.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.