NOA - Norsk som andrespråk http://ojs.novus.no/index.php/NOA <p><em>NOA </em>publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.</p> <p>Tidsskriftet har vært utgitt ved Universitetet i Oslo siden 1985, med nåværende Institutt for lingvistiske og nordiske studier som utgiver. Ansvarlige redaktører var Anne Golden, Anne Hvenekilde og Else Ryen.</p> <p>Fra 2005 utgis tidsskriftet av Novus forlag, for tiden med Toril Opsahl, Universitetet i Oslo, Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Innlandet og Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen, som redaktører.</p> <p><strong>Papirabonnement bestilles på <a title="forlagets hjemmeside" href="http://bit.ly/1L79LYh" target="_blank" rel="noopener">forlagets hjemmeside</a></strong></p> Novus forlag nb-NO NOA - Norsk som andrespråk 0801-3284 <p><span>Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.</span></p> Redaksjonelt http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1883 <p>Dette temanummeret handler om læreres oppfatninger om det å lære eller lære bort et andrespråk og om oppfatninger om flerspråklighet i utdanningskontekster. Nummeret er resultat av et langvarig samarbeid mellom forskerguppa i andrespråksdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet og Centrum för språk- och litteraturdidaktik ved Karlstads universitet. Forskning på læreroppfatninger (teacher beliefs) har vært et felles anliggende for disse to forskergruppene siden 2015. Vi har møttes jevnlig og diskutert faglitteratur og hverandres igangværende prosjekter. Et felles referansepunkt har vært drøftinger av utvalgte artikler i International Handbook of Research on Teachers’ Beliefs, redigert av Helenrose Fives og Michele G. Gill og publisert i 2015.</p> Lise Iversen Kulbrandstad Gunhild Tomter Alstad Birgitta Ljung Egeland Opphavsrett 2020 Forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2020-12-31 2020-12-31 2 2 2 Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1885 <p>Spørsmålet om hva som påvirker læreres profesjonelle praksiser, har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene. En forskningsretning som har økt i omfang, er studier av hvordan læreres oppfatninger av ulike sider ved undervisning og læring påvirker praksis i barnehager og klasserom. Andrespråkslæreres oppfatninger er et relativt nytt temaområde i den nordiske andrespråksforskningen, men har lengre tradisjoner i den internasjonale forskningen, da kjent som forskning på «teacher beliefs», «teacher thinking» eller «teacher cognition». Sammenhengen mellom oppfatninger og praksis er ett tema i denne forskningen, men også andre emner har blitt studert, som for eksempel oppfatninger av flerspråklighet. I denne artikkelen gir vi innledningsvis et blikk inn i tidligere andrespråksforskning på feltet – med vekt på den norske delen av forskningen. Med utgangspunkt i noen sentrale engelskspråklige oversiktsartikler diskuterer vi teoretiske og metodologiske tilnærminger. Et vesentlig spørsmål er nettopp sammenhengen mellom oppfatninger og praksis og hvordan denne sammenhengen kan utforskes. Avslutningsvis understreker vi betydningen av metodemangfold og viktigheten av at ny forskning om læreroppfatninger tar utgangspunkt i tidligere innsikt og er seg bevisst teoretiske ståsted og metodologiske valg.</p> Lise Iversen Kulbrandstad Birgitta Ljung Egeland Marte Nordanger Christina Olin-Scheller Opphavsrett 2020 Forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2020-12-31 2020-12-31 2 16 16 Lärarstudenters möte med uppfattningar om språklig mångfald under den verksamhetsförlagda utbildningen http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1886 <p>I artikeln belyses grundlärarstudenters möte med uppfattningar om språklig mångfald under sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Projektet har sin bakgrund i resultat från alumnienkäter, som visar att undervisning och lärande i flerspråkig miljö behandlas i mycket låg grad under utbildningen. I det aktuella projektet har åtta studenter deltagit i en för projektet designad föreläsning om flerspråkighet och andraspråksinlärning, genomfört en forskningsrelaterad uppgift under vfu:n och en efterföljande individuell intervju med fokus på studenternas berättade erfarenheter. Teoretiskt tar projektet utgångspunkt i lärares uppfattningar (beliefs) och är genomfört inspirerat av metoden Critical Incident Technique (CIT), där fokus är kritiska händelser som studenterna identifierar och berättar om. Materialet har sedan analyserats med hjälp av narrativ analys och presenteras i form av berättelser. Resultatet visar att studenterna möter uppfattningar om flerspråkiga elever som ofta grundar sig i osäkerhet, okunskap och liten erfarenhet av att differentiera undervisningen med utgångspunkt i språklig mångfald. För att enspråkighetsnormer och förlegade uppfattningar om flerspråkighet inte ska leva vidare i skolan behöver lärarutbildningen stärka både studenters och lärarutbildares professionella kunskap och professionella språk.</p> Susanne Duek Maria Hjalmarsson Birgitta Ljung Egeland Opphavsrett 2020 Forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2020-12-31 2020-12-31 2 22 22 Læreroppfatninger om endring http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887 <p>I denne artikkelen undersøkes og drøftes barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. Artikkelen presenterer funn fra en kvalitativ kasusstudie av tre erfarne barnehagelærere. Analysen av intervjudata og skriftlige rapporter fra utviklingsarbeidet viser at særlig tre perspektiver synes å være viktige i barnehagelærernes oppfatninger av endringsarbeid. Et perspektiv som løftes fram, er at det kan være store variasjoner i forståelsen av og kunnskap om språk og språkarbeid hos personalet. Dernest peker barnehagelærerne på viktigheten av å bygge faglige fellesskap knyttet til språkdidaktiske praksiser. Det tredje perspektivet knyttes til hvordan at endringsarbeid er tid- og ressurskrevende. Disse tre perspektivene drøftes i lys av læreroppfatningsteori om statiske og dynamiske og individuelle og kollektive oppfatninger. Avslutningsvis løfter vi fram at det ligger et mulighetsrom for utvikling av språkdidaktiske praksiser når oppfatninger gjøres eksplisitte, og det bygges faglige lærerfellesskap.</p> Gunhild Tomter Alstad Gunhild Tveit Randen Solveig Fredriksen Aasen Opphavsrett 2020 Forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2020-12-31 2020-12-31 2 22 22 «Den dialogen du har, det er den som er opplæring.» http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1888 <p>Formålet med studien er å undersøke læreres oppfatninger av muntlig samhandling med flerspråklige elever i naturfagundervisningen. Dataene består av intervjuer, gruppesamtaler, refleksjonsnotater og spørreskjema fra fem norske naturfaglærere, og er hentet fra Nordforsk-prosjektet Inclusive Science Teaching in Multilingual Classrooms. Analysene viser at lærerne i denne studien oppfatter den muntlige dialogen med elevene som et av sine viktigste verktøy. De oppfatter morsmålet som støtte for elevenes læring, men de tar selv i liten grad flerspråklige ressurser i bruk. Det at samtalen står så sentralt for lærerne, kan være en av grunnene til at de oppfatter det som utfordrende når de ikke er i stand til å kommunisere på det språket elevene kan best. Dette påvirker også deres følelse av mestring og kontroll. Derfor verdsettes tospråklige lærere eller assistenter, fordi de er en bru i muntlig samhandling med elevene. Lærerne har imidlertid begrenset mulighet til å samarbeide med flerspråklig personale, og slike muligheter bør styrkes for å utvikle en flerspråklig didaktikk i naturfag.</p> Anne Marit Vesteraas Danbolt Opphavsrett 2020 Anne Marit Vesteraas Danbolt http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2020-12-31 2020-12-31 2 18 18 Svensklärares uppfattningar om flerspråkighet http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1889 <p>Föreliggande artikel är en kvalitativ intervjustudie av fyra svensklärares uppfattningar om flerspråkighet, vilket i den här studien handlar dels om hur lärarna ser på elevernas språkliga kompetenser, dels om hur lärarna uttrycker att de förhåller sig till elevernas språkliga kompetenser i sin undervisningspraktik. Resultatet visar att lärarnas uppfattningar verkar ha formats av både kunskaper och erfarenheter. Lärarna, som undervisar i årskurserna 5 och 6 i klasser där mellan fem och sjuttio procent av eleverna är flerspråkiga, har en positiv inställning till flerspråkighet i allmänhet. De uttrycker bland annat att modersmålet har stor betydelse för inlärning och för att lära andra språk och de ser elevernas tillgång till olika språk som en resurs som bör användas i klassrummet. Vissa av lärarna har dock svårigheter med att artikulera sin kunskap, vilket visar sig i allmänna resonemang eller åsikter som uttrycks med osäkerhet.</p> Anna Lindholm Opphavsrett 2020 Anna Lindholm http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2020-12-31 2020-12-31 2 18 18 «Kanskje for høgt utdanna europearar på spor 3» http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1890 <p>I en spørreundersøkelse blant medlemmer av Facebook-gruppa «Norsk som andrespråk» svarte lærere i norsk som andrespråk på spørsmål som dels gjaldt kjennskap til Det felles europeiske rammeverket og hvilke formål de mente Rammeverket egnet seg for, dels hvordan de mente innlæring av et andrespråk foregår. I tillegg til å krysse av for oppgitte svaralternativer, kunne lærerne kommentere svarene sine. I denne artikkelen analyseres kommentarene til de lærerne som benyttet denne muligheten flest ganger. Utgangspunktet for studien er teorier utviklet i studier av læreroppfatninger, profesjonsteorier og sentrale begreper fra Basil Bernsteins kunnskapssosiologi. Samtidig som artikkelen belyser hvilke læreroppfatninger som kommer fram i kommentarene, kartlegges hvilke kilder lærere har for oppfatningene. Videre analyseres hvilke språkhandlinger lærerne bruker når de kommenterer svarene sine, og hvordan de artikulerer oppfatningene. Funnene viser at lærerne bruker kommentarene til å presisere, nyansere og utdype svaralternativene de har krysset av for, at de da oftest bygger på erfaringer de har som lærere, og sjeldnere på relevant teori. Samtidig bruker lærerne i betydelig grad faglig pregete uttrykksmåter. De faglige termene og begrepene er hentet fra fagfeltene lingvistikk, andrespråksteori, andrespråksdidaktikk og allmenn pedagogikk og didaktikk.</p> Anne Golden Lars Anders Kulbrandstad Opphavsrett 2020 Anne Golden og Lars Anders Kulbrandstad http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2020-12-31 2020-12-31 2 27 27