«Alle snakker norsk.» Språkideologi og språklig differensiering i mediene

Ingunn I. Ims

Sammendrag


Emnet for artikkelen er hvordan norsk snakka av nordmenn med innvandrerbakgrunn, framstilles, ideologiseres og differensieres i mediene. Den presenterer en diskursanalyse av fjernsynsprogrammet «Alle snakker norsk», som blei sendt på norsk fjernsyn (NRK1) i januar 2010. I dette programmet blir tre voksne menn og deres norske språk framstilt, diskutert og evaluert. Alle tre har innvandrerbakgrunn. De ulike registrene disse tre representerer, settes opp mot hverandre i programmet, og gjennom ei gjentatt kobling mellom sted og språkbruk gis stedet avgjørende betydning for hva som kan regnes som «god nok» norsk. Ved å se nærmere på hvordan språkideologi og språklig differensiering har kommet til uttrykk i Norge de to siste hundreåra, argumenteres det for at den utbredte forestillinga om det språktolerante norske samfunnet er en relevant bakgrunnsdimensjon for å forstå hvordan nye måter å snakke norsk på oppfattes i dag, og hvordan dette eksempelvis kommer til uttrykk i mediediskursen. Ved å anvende Irvine og Gals (2000) teoretiske rammeverk om språkideologi og differensieringsprosesser og teorier om sted og indeksikalitet (Silverstein 2003, Eckert 2008 og Johnstone 2010) viser analysene i artikkelen hvordan mediene bidrar i prosesser der ulike registre tilskrives verdier langs tradisjonelle vurderingsdimensjoner som urbanârural, standardâdialekt og høystatus- versus lavstatusspråk, og hvordan disse dimensjonene får fornya aktualitet i møte med etnisitetsdimensjonen.

Emneord (Nøkkelord)


utenlandsk aksent, «kebabnorsk», mediediskurs, språkideologi, språklig registerdanning, indeksikalitet

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.