Prosodiske strategier i norsk som andrespråk
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

fonologi
prosodi
intonasjon
tonelag
mellomspråk
andrespråkslæring

Hvordan referere

Hognestad, J. K. (2017). Prosodiske strategier i norsk som andrespråk. NOA - Norsk Som andrespråk, 33(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1414

Sammendrag

Denne studien undersøker karakteristiske trekk ved norsk mellomspråksintonasjon og skisserer noen mulige fagdidaktiske konsekvenser. Innledningsvis gis en innføring i utvalgte prosodiske særdrag som lærere i norsk som andrespråk må være oppmerksom på, særlig ved begynnerundervisning av voksne. På denne bakgrunnen analyseres et materiale som består av tre case-eksempler på mellomspråk, der den sentrale målsettingen er å vise hvordan den faktiske intonasjonen i norsk som andrespråk kan være, sammenliknet med morsmålstaleres intonasjon. Funnene som presenteres, sammenholdes så kort med forholdene i et dialektområde som har århundrelang tradisjon for språkmøter, nemlig Troms og Finnmark. Avslutningsvis antydes noen strategier som, på grunnlag av de presenterte analysene, kan være aktuelle å bruke i andrespråksundervisning.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.