(1)
Minamisawa, Y. Begrepsmetaforer Om KALDT SINNE. NLT 2019, 37.