Hva slags grammatikkarbeid inviterer læreboka til?
PDF

Hvordan referere

Jørgensen, C. F., & Siljan, H. (2022). Hva slags grammatikkarbeid inviterer læreboka til? En studie av grammatikkoppgaver i to norsklæreverk for ungdomstrinnet. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2016

Sammendrag

I denne artikkelen diskuterer vi i hvilken grad og på hvilken måte et funksjonelt grammatikkperspektiv, der grammatikk kobles til et overordnet språk- og tekstperspektiv, kommer til uttrykk i to norsklæreverk for ungdomstrinnet. Med utgangspunkt i norskfagets læreplan (Kunnskapsløftet 2013) og begrepene "formell" og "funksjonell" grammatikk, har vi analysert grammatikkoppgavene i til sammen seks "grammatikkapitler" og ni "skrivekapitler" fra læreverkene Nye Kontekst (2014) og Saga (2013-15). Et hovedfunn er at grammatikkapitlene først og fremst inviterer elevene til å arbeide med grammatikken som system mer eller mindre løsrevet fra et funksjonelt språk- og tekstperspektiv, og tendensen er sterkest i Nye Kontekst. Et annet hovedfunn er at grammatikkunnskapen i liten grad kobles til et overordnet språk- og tekstperspektiv i skrivekapitlene. Vi finner få oppgaver i skrivekapitlene som gjør bruk av grammatisk metaspråk og eksplisitt inviterer til grammatikkarbeid. Avslutningsvis diskuterer vi funnene og argumenterer for at lærebøkene, særlig Nye Kontekst, i stor grad overlater til læreren å koble grammatikk sammen med teksteffekt og tekstkvalitet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Forfatterne