ââ¬ÂDet maniske anfallet kan begynnasnikandeââ¬Â

Helga Mannsåker

Sammendrag


Artikkelen rapporterer om ei undersøking av metaforisk språkbruk i fagfeltetpsykiatri, nærare bestemt språkbruk om stemningslidingar. Materialet består avutdrag frå ei lærebok i psykiatri, frå ei populærvitskapeleg framstilling av sameemnet og frå ein nettdiskusjon for menneske med diagnosen bipolar. Resultatastadfestar det synet at metaforar er uunngåelege i forståing og formidling avabstrakte fenomen, og at metaforar kan verka transformativt så vel som deskrip-tivt, dvs. at endring i metaforbruk om eit fenomen kan føra til ei endring av kor-leis vi oppfattar fenomenet. Det vil seia at språkbruken om menneskesinnetverkar inn på vår oppfatning av oss sjølve og andre. For språkbruken til psyki-atrar gjeld det dessutan at språkbruken deira kan sjåast som ein type kvaliï¬Âse-ringar: Dersom ein psykiater gjev ein person diagnosen bipolar, då ââ¬Âerââ¬Âpersonen bipolar. Skilnadene i metaforbruk mellom tekstane ligg i hovudsak pådet språklege planet, ikkje på omgrepsplanet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.