Cirkumflekstonelaget i Oppdal
PDF ()

Hvordan referere

Kristoffersen, G. (2011). Cirkumflekstonelaget i Oppdal. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 29(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/196

Sammendrag

I artikkelen foreslås en analyse av cirkumï¬Ã¢Â€Âšekstonelaget i oppdalsmålet som erutledet fra tidligere og mer generelle analyser av østnorsk tonelagsstruktur.Cirkumï¬Ã¢Â€Âšekstonelag, hvis realisasjon i trøndske dialekter har vært knyttet tilrealisasjonen av ï¬Ã¢Â€Âšerstavet tonelag 1, har tidligere vært fonologisk analysert somtostavet, som manifestasjon av tonelag 2 knyttet til enstavingsord, og som eteget tonelag. Her argumenteres det for at cirkumï¬Ã¢Â€Âšekstonelaget, i hvert fall foroppdalsmålets vedkommende, bør ses som en kontekstuelt betinget realisasjons-variant av det som vil bli referert til som umarkert tonelag. Det konkluderesmed at cirkumï¬Ã¢Â€Âšekstonelaget er monosyllabisk og en funksjon av overlang stav-else. Det er derved komplementært fordelt i forhold til tonelagsrealisasjonenbåde i vanlige enstavelsesord og i tostavelsesord. Gitt fraværet av fonemisk kon-trast kan det verken tolkes som tonelag 1, tonelag 2 eller et eget tredje tonelag.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.