Temahefte om grammatikalisering i nordiske språk

Norsk Lingvistisk Tidsskrift skal ha et temanummer om grammatikalisering i de nordiske språka, sannsynligvis hefte 2 i 2019.

I vid forstand blir grammatikalisering forstått som ‘historisk utvikling der det oppstår grammatikk’, men tradisjonelt forstått snevrere som ‘historisk utvikling der relativt leksikalske morfem (e.l.) i visse konstruksjoner blir mer grammatiske’. Slike fenomen har vært studert i lange tider, men det systematiske studiet skøyt fart med skoledannende publikasjoner rundt 1990. I tiåra etter vokste det fram en omfattende internasjonal forskingslitteratur med bidrag fra forskjellige teoretiske retninger. Samtidig har avgrensinga av fenomenet blitt satt under lupa sammen med forholdet til leksikalisering og eventuell degrammatikalisering og til mer fundamentale prosesser som analogi og reanalyse.

Noe forsking på grammatikalisering i nordiske språk har blitt publisert i de siste tiåra, men forskinga må sies å ha vært sporadisk, og grammatikaliseringsfenomen i disse språka har i liten grad figurert prominent i forskingslitteraturen. Imidlertid finnes det mange svakt utforska grammatikaliseringsfenomen i de nordiske språka og språkforskere av ulike skoler som interesserer seg for fenomena.

Til temaheftet er bidrag med ulike teoretiske innretninger velkomne, og de kan ta for seg grammatikalisering forstått tradisjonelt som reduksjon (fra ord til klitikon til affiks; fra leksikalsk til grammatisk betydning) eller forstått som utvidelse (generalisert bruk, mer allmenn betyding o.l.). Fenomen i nordiske språk må stå sentralt, eventuelt i sammenlikning med andre språk.

Artikkelmanuskript kan sendes til gjesteredaktør Torodd Kinn innen 1. september 2018 på e-postadressa torodd.kinn@uib.no. Forfatterne må bruke forfatterinstruksen til Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Spørsmål om temanummeret kan rettes til gjesteredaktøren.