Oppslag

Invitasjon til temanummer om pragmatiske partikler

 

Kult, ass! Norsk Lingvistisk Tidsskrift skal ha et temanummer om pragmatiske partikler, trolig nr. 2 2018. Med pragmatiske partikler mener vi ikke-sannhetsfunksjonelle ord eller uttrykk, det være seg etterstilte partikler som i (1), midtstilte som i (2) eller foranstilte som i (3):

(1)  Det blir en bra spesialutgivelse, […] vel/ skjønner du/ sjø!

(2)   Det blir jo/ da/ visst /faen meg […] en bra spesialutgivelse!

(3)  Altså/ Jo / Vel […], det blir en bra spesialutgivelse!

Pragmatiske partikler utgjør en fascinerende gruppe språklige uttrykk, blant annet fordi det er utfordrende å formulere bruksbetingelsene deres presist.  Det er ikke desto mindre viktig å forske på disse ordene, noe som reflekteres i at pragmatiske partikler får stadig mer oppmerksomhet i den lingvistiske litteraturen. Vi ønsker at dette temanummeret skal bidra til å kaste nytt lys over spesifikke pragmatiske partikler, være til hjelp for informative ordboksartikler og lærebokstekster om temaet, samt bidra til velfunderte teoretiske analyser av fenomenet mer generelt.

Vi begrenser utgivelsen til å omhandle bruksbetingelsene til skandinaviske pragmatiske partikler, eller komparative analyser der skandinaviske pragmatiske partikler inngår. De lingvistiske tilnærmingene kan være av ulike slag, for eksempel semantiske, fonologiske, pragmatiske, sosiolingvistiske eller språkhistoriske.

Artikkelutkast sendes til gjesteredaktøren innen 1. september 2017. Forfatterne skal benytte forfatterinstruksen til Norsk Lingvistisk Tidsskrift.

Har du spørsmål om temanummeret kan du kontakte gjesteredaktør Kaja Borthen på e-postadresse kaja.borthen@ntnu.no.

 
Innlevert: 2017-02-26 Mer ...
 
1 - 1 av 1 elementer