Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Norsk Lingvistisk Tidsskrift?
Gå til innlogging

 

Forfatterinstruks

NB! Elektronisk innsending via OJS er ikke aktivert. Følg innstruksen under.

Manuskript til NLT skal sendast til redaktøren i PDF-format, i tillegg til to utgåver i tekstformat (ei anonym og ei namngjeven, i word-format og med font Times New Roman). Gjer word-artikkelen anonym ved å fylgje rettleiingane på denne sida.

Til kvar artikkel skal forfattaren skrive eit samandrag på inntil 150 ord på same språket som artikkelen. Dette samandraget står som ingress til artikkelen. Det skal ikkje ha noka eiga overskrift. Under samandraget skal det stå "Nøkkelord:" fylgt av fem til ti nøkkelord. Artiklar som ikkje er på engelsk, skal i tillegg ha eit samandrag på engelsk med same lengde og same innhald som det fyrste samandraget. Skriv "Summary" som overskrift for det. Det engelske samandraget skal stå etter litteraturlista. Heilt til slutt i manuskriptet skal forfattarinformasjon stå. Slik:

[Navn]                           Elisabet Engdahl
[Tittel/faglig tilknytning]  Professor i nordiske språk
[Arbeidssted]                  Institutionen för svenska språket
[Arbeidssted]                  Göteborgs universitet
[Arbeidssted]                  Box 200
[Arbeidssted]                  S-405 30 Göteborg
[Epost]                           elisabet.engdahl@svenska.gu.se.


Ikkje bruk kommentarar, tekstboksar og endringssporing. Lange sitat skal ha innrykk og ei blank line før og etter, og manuskriptet skal ha fotnotar, ikkje sluttnotar. Notane skal ha nummerreferanse, og dei skal plasserast etter eventuelt komma, punktum osv. Dersom ein ynskjer ein eigen informasjonsfotnote, skal den settast på fyrste overskrifta, dvs. på innleiingsoverskrifta. Overskrifter skal ha nummer, der innleiinga byrjar med talet 1. Det skal ikkje vere punktum mellom nummer og og den tekstlege delen av overskrifta.

Bruk IPA-teikn ved fonetisk transkripsjon. Nytt avsnitt skal markerast med innrykk. Eksempel frå andre språk treng ikkje ha glossing med grammatiske kategoriar der dei ikkje er naudsynte for emnet, eller der dei kjem frå nærskylde språk. Dersom ein vel å ha med glossing og grammatiske kategoriar, skal dei ha forma nedanfor. Fingraderinga av grammatiske opplysingar må sjølvsagt avgjerast av forfattaren på grunnlag av nytta for artikkelen.

(12)    Han                gick      rätt     igenom   byn.
          han.M.SG        gikk      rett     gjennom bygd.DEF
           ’Han gikk rett gjennom bygda.’  

Litteraturtilvisingar i teksten skal innehalde forfattarnamn (etternamn) og publiseringsår, og med sidetall der det er mogleg.

“Det har vore hevda (Chomsky 1957) at ...”
“Det er hevda (Hansen 2005: 20) at ...”
“Elstad (1982: 30) hevdar at ...”
“Aasen (1965 [1864]: 56) hevdar at ...”
Litteraturlista skal følgje dette mønsteret:

Chomsky, Noam A. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.


Coppock, Elizabeth & Elisabet Engdahl. 2016. Quasi-definites in Swedish: Elative superlatives and emphatic assertion.  Natural Language & Linguistic Theory 34–4, 1181–1243.

Elstad, Kåre. 1982. Nordnorske dialektar. I Bull, Tove & Kjellaug Jetne (red.): Nordnorsk. Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg. Oslo: Det Norske Samlaget, 9–100.


Hansen, Cathrine Fabricius. 2005.  Elusive connectives. A case study on the explicitness dimension of discourse coherence. Linguistics 43-1, 17–48.


Johannessen, Janne Bondi, Joel Priestley, Kristin Hagen, Tor Anders Åfarli & Øystein Alexander Vangsnes. 2009. The Nordic Dialect Corpus: An advanced research tool. In Jokinen & Bick (eds.), 73–80.

Jokinen, Kristiina & Eckhard Bick (eds.). 2009. Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009 (NEALT Proceedings Series Volume 4). Tartu: Tartu University Library.

Aasen, Ivar. 1965 [1864]. Norsk Grammatik. Oslo: Universitetsforlaget.Redaktøren sender artikkelen til minst to fagfellar, som får lese ei anonym utgåve av han. Slik vert det ei dobbeltblind vurdering.
Forfattaren får lese korrektur éin gong. Kvar forfattar får eit eksemplar av heftet og PDF-fil av eigen artikkel. Forfattarar av bokomtalar skal sjølv sende to kopiar til det forlaget som har utgjeve boka.

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

  1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  2. Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word (docx) filformat uten kommentarer, uten tekstbokser, og med "Spor endringer" skrudd av.
  3. Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  4. Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten og er rettighetsklarert.
  5. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  6. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, skal manuskriptet anonymiseres så godt det lar seg gjøre. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 

Erklæring om copyright

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.