Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver

Diverse forfattere

Sammendrag


Mats Berglund: Gränslös tre-takt! Vad berättar fonografen? Master-oppgåve i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemu-sikk, Universitetet i Søraust-Noreg, 2018.

 

Rebecca Egeland: Treng vi eigentleg spelemannslag? – Ein casestudie av seks spelemannslag i Telemark i lys av rekruttering, opplæring, sosial arena og institusjonalisering. Masteroppgåve i kulturstudier, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Søraust-Noreg, 2018.

 

Torhild Larsen Nygård: Talenær song? Om samanlikning av song med tale i forsking på vokal folkemusikk i Skandinavia. Masteroppgåve i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Univer-sitetet i Søraust-Noreg, 2018.

 

Frøydis Bergheim Ruud: Formvariasjon i romsdalsspringar – inspirert av fransk og sunnmørsk slåttetradisjon. Masteroppgåve i tradisjons-kunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sør -aust-Noreg, 2018


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.