Forord

Sveinung Søyland Moen

Sammendrag


Ei ny utgåve av Musikk og tradisjon er klar og sjølv om tre av artiklane må seiast å ha nærliggjande tema, er denne utgåva av skriftet ikkje eit tema-nummer, men ei samling frie artiklar frå norsk folkemusikkforsking. Ola Graff får æra av å opna denne utgåva med ein artikkel om tydinga av kjønn i tradisjonsmusikken, eit tema som i lita grad er behandla innan vår fagdisiplin. Med utgangspunkt i semiologisk strukturell teori stiller Graff spørsmål ved om kjønn er ein interessant dimensjon i samband med utøving av eller forsking på tradisjonsmusikk. Graff byrjar med ein gjen-nomgang av tidlegare forsking på feltet (eller strengt tatt mangel på dette), før han tar føre seg spørsmålet gjennom å sjå på ulike sider av tradisjons-musikkfeltet: Innhaldet i sjølve musikken/tekstane, uttrykket i formidlinga og kulturell praksis, med døme hovudsakleg frå materialet i Nordnorsk Folke musikksamling ved Tromsø Museum.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.