[1]
R. Stavnem, « VII»., MOM, bd. 102, nr. 1, feb. 2013.