Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling

Klaus Johan Myrvoll

Sammendrag


Denne artikkelen kjem med ein kritikk av visse sidor ved doktor-avhandlingi åt Unn Røyneland (2005) um talemålsbrigde på Røros ogTynset. Forfattaren peikar på vantande fonologisk analyse, saman-blanding av diakroni og synkroni i nemningsbruket og misvisandemorfologisk klassifisering av substantiv. Dessutan gjev han døme på atuheil kjennskap til det tradisjonelle målføret på stadene hev ført til atord og former hev vorte kategoriserte rangt i dei språklege variablane.Denne upresise språkstrukturelle handsamingi gjev mindre innsyn idei internspråklege premissane for endring og reiser tvil ved stati-stikken som ligg til grunn for den sosiale analysen.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.