Preposisjonsobjekt frå norrønt til moderne norsk

Tor Arne Haugen

Sammendrag


Denne artikkelen presenterer resultat av valensundersøkingar av lek-sikalsk nærskylde verb frå det norrøne og det moderne norske språk-steget. Utgangspunktet for undersøkingane er verb som i modernenorsk tek såkalla preposisjonsobjekt, dvs. verb av typen gråte (over),helse (på), lite (på) osv. Kva for valens hadde desse verba på det nor-røne språksteget? 60 % av dei norrøne verba tek òg komplement somliknar preposisjonsobjekt. Samstundes har halvparten av dei norrøneverba i undersøkinga nominalt objekt som einaste eller muleg alterna-tiv der dette ikkje er muleg i moderne norsk. Dette blir sett i saman-heng med tap av dei semantisk markerte kasusformene dativ og geni-tiv i moderne norsk. På det moderne språksteget er preposisjonareinaste mulege former for slik semantisk markert funksjonsmarkering.Ein annan viktig faktor ser ut til å vere at dei norrøne verba med nomi-nale objekt syner låg grad av semantisk transitivitet, og divalente verbmed preposisjonsobjekt er i moderne norsk intransitive verb, sidandesse objekta har form av preposisjonsfrase.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.