Adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorske diplomer
PDF ()

Hvordan referere

Alieva, D. (2017). Adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorske diplomer. Maal Og Minne, 109(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1406

Sammendrag

Artikkelen tar for seg utvikling av adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorsk. Eksemplene på konstruksjoner stammer fra Diplomatarium Norvegicum og tilhører to tidsperioder: 1375 til 1400 og 1475 til 1500. Analysen tar utgangspunkt i kognitiv grammatikk av Ronald Langacker. Utvik­lingen til ulike konstruksjoner settes i sammenheng med konstruksjonenes semantiske egenskaper. Vekten i undersøkelsen legges på attributtets posisjon foran eller etter kjernen. Basert på semantikk deles konstruksjonene i: 1) possessive, 2) partitive og pseudopartitive, 3) klassi­fise­rende. Analysen viser at: 1) i possessive konstruksjoner, som i norrønt har en tendens til etterstilling av attributtet, blir foranstilt attributt stadig vanligere; 2) pseudopartitive konstruksjoner mister genitivsmar­ke­ring; 3) klassifiserende konstruksjoner gjennomgår ingen store endringer: attributtet i slike kon­struk­sjoner plasseres foran kjernen i materialet fra begge perioder. I motset­ning til possessive kon­stru­­ksjoner, som får den samme strukturen, er klassifiserende konstruk­sjoner utsatt for leksika­lise­ring.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.